nature 1 УРОК 3
  63           2


    Телата заемат определено място в пространството. Затова ги сравняваме по форма и обем - техните пространствени характеристики. Друга много важна характеристика на всички тела е тяхната маса .


1. Що е маса на телата?


   Земята привлича всички тела и затова те тежат. Изпуснатата топка пада, защото Земята я привлича. Към Земята падат и скочилите от самолета парашутисти.


парашутисти


По-лесно е да повдигнем малко тяло, отколкото голяма щанга, защото телата тежат различно. В някои тела има малко вещество, а в други повече.
   Масата характеризира количеството вещество в едно тяло, докато теглото се определя от силата на гравитационното притегляне.


   За практически нужди, може да се счита, че теглото е равно на масата. Например ако тяло А тежи 10 пъти повече от тяло В, то масата на тяло А е 10 пъти по-голяма от тази на тяло В.


Но във физиката смесването на маса и тегло е недопустимо. Мерните единици са също различни – теглото се измерва в нютони (N), а масата – в килограми (kg). Разликите стават очевидни в следния пример: На Земята човек с маса 60 kg тежи приблизително 600 N, а на Луната (където гравитационното притегляне е шест пъти по-слабо от земното) той ще тежи само 100 N, но масата му ще си остане 60 kg.


2. Единици за маса

   Масата се бележи с латинската буква m (ем). Единицата е килограм (кг, kg). Най-добрият образец, еталонът за маса 1 kg е метален цилиндър, изработен от платина и иридий. Съхранява се в Международното бюро за мерки и теглилки близо до Париж. От него са направени точни копия за различните държави, наречени теглилки.


   В практиката се използват и по-малки, и по-големи от килограма единици - грам (г,g) и тон (т,t).

1 t = 1000 kg             1 kg = 1000 g


3. Как се измерва масата?

   Масата се измерва с везни.

везна кантар теглилки


   Измерването на масата чрез везни се нарича претегляне. С помощта на везната масата на тялото се сравнява с масата на теглилките.
При пазаруване, тялото с неизвестна маса се поставя в едното блюдо на везната, а на другото се поставят теглилки докато везните се уравновесят. Масата на тялото е равна на сбора от масите на теглилките. Вече по-често се използват електронни везни.

4. Свойства на масата

   Опит         Поставяме върху блюдата на везната два еднакви шоколада по 100 g - везните са в равновесие. След това начупваме единия шоколад на парчета и го връщаме върху блюдото. Везните отново са в равновесие. Опитът показва едно важно свойство на масата:

          a) Масата на едно тяло е сбор от масите на неговите части.


   Опит         Ако претеглим един и същ шоколад в София, Пловдив или в Монтана с везни, той ще тежи еднакво.

          б) Масата на едно тяло не зависи от неговото местонахождение.


   Опит         Да претеглим топче от пластилин и да определим неговата маса. След това да променим формата на пластилина и отново да го претеглим. Везната ще покаже, че масата на пластилина не се е променила.

          в) Масата на едно тяло не зависи от неговата форма.


    И така към характеристиките на телата форма, обем и размери ще прибавим и тяхната маса.